ผู้บริหาร

นายทวี มะทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2012
ปรับปรุง 11/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 188690
Page Views 199911
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายทวี มะทะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871879400
อีเมล์ : thawimata@hotmail.com
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,16:18  อ่าน 12158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Best Practice การบริหารโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P
รายละเอียดผลงาน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best  Practices )  ด้านการบริหาร

เรื่อง  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ  4 P ”

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

...........................................

1.ความเป็นมา

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2492 เป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  162  คน  มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็น  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  12 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน   ผู้บริหาร คือนายทวี   มะทะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา จากผลการศึกษาและวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาและความต้องการชุมชน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้ดังนี้  นักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมไทลื้อ ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545

หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 39 ความว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 44 ได้กำหนดเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  มีอิสระ คล่องตัวในการบริหารสถานศึกษา ได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการนำแนวคิด  หลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM ) ที่เน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ภายใต้การบริหารในรูปคณะบุคคล  คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  โดยใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายปฐมวัยต้นแบบ  โดยเป็นเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลแพร่   บริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจน มีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีผู้นำที่เอื้ออาทรต่อใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  ทำให้สังคมบ้านถิ่นไทลื้อ  เป็นสังคมแห่งพี่น้อง  เห็นอกเห็นใจและให้อภัยกัน  จึงเกิดเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่ทำให้บุคลากรของโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน  พัฒนาตนเองและพัฒนางาน  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และหน่วยงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

                   วิธีการที่ทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบดังกล่าว  ให้ประสบผลสำเร็จนั้นในการบริหารงานต้องอาศัยบุคลากร ( Person )  การมีส่วนร่วม ( Participation)  การฝึกปฏิบัติ ( Practice) นำไปสู่มืออาชีพ

( Professional) ซึ่งเป็นวิธีการบริหารแบบ  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P”

 

 

 

 

 

2.  การพัฒนากระบวนการบริหารงาน

          2.1  กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา

                   โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)  บริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

                   1.  หลักการมีส่วนร่วม   บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับประโยชน์  และร่วมติดตามผล

                   2.  หลักวัฏจักรเดมิ่ง  (Deming  Cycle)

                             -  การวางแผน  ( Plan )

                             -  การปฏิบัติ ( Do )

                             -  การตรวจสอบ (Check )

                             -  แก้ไขปรับปรุง ( Action )

          2.2  ความเชื่อมโยงกับความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

          ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มีความคาดหวังดังนี้

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  เป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

2. บุคลการทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและมีความ

สามัคคี  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน พัฒนาตนเองและพัฒนางาน

                   3. ชุมชนมีความพึงพอใจกับระบบบริหารงานและชื่นชมกับความสำเร็จของสถานศึกษา   

          2.3  กระบวนการปฏิบัติงาน  การพัฒนาทั้งระบบต้องครบ 4P”

                   โรงเรียนได้ใช้หลักการบริหารโดยยึดหลัก “4P  ดังนี้ 

1. การเตรียมบุคลากร ( Person )   

2. การมีส่วนร่วม ( Participation)  

3. การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)   

4. การนำไปสู่มืออาชีพ ( Professional)

3. วิธีการบริหารที่เป็นเลิศ ( Best  Practices )

          3.1 สิ่งที่ทำหรือดำเนินการ 

                   โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง  4 งาน  คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  โดยใช้เทคนิค การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P”คือ  การเตรียมบุคลากร ( Person )  การมีส่วนร่วม

( Participation)  การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)  การนำไปสู่มืออาชีพ ( Professional)

          3.2  วิธีปฏิบัติหรือดำเนินการ 

                   จากผลการศึกษาและวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาและความต้องการชุมชน ตามพันธกิจของสถานศึกษา  คือ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จด้วยเทคนิคการบริหาร การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P”  ได้ดำเนินการ  ดังนี้

 

 

1. บุคลากร ( Person )   

-    เตรียมบุคลากร  โดยการประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ประชุมปรึกษาหารือ มอบหมายงานตามศักยภาพของบุคลากรในแต่ละงาน 

-    สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  โดยการให้คำแนะนำ  ให้ความช่วยเหลือ  สร้างความเชื่อมั่น  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

2.  การมีส่วนร่วม ( Participation)   

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม โดยประชุมระดม

ความคิด ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือประชุมปรึกษาหารือ  ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ปฏิบัติงานตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ยอมรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน ทบทวนเป้าหมาย หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา

3.  การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ( Practice)   

          โรงเรียนได้มีการดำเนินงานบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

                             -  การวางแผน ( Plan) วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร งานของโรงเรียน โดยยึดวัตถุประสงค์ของแต่ฝ่าย โดยร่วมประชุมระดมความคิด ปรึกษาหารือ

                             -  การปฏิบัติ ( Do ) ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ได้แก่  ให้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                             -  การตรวจสอบ ( Check ) ติดตามและตรวจสอบความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์  โดยมอบหมายให้หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบและติดตามตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

                             -  การแก้ไขปรับปรุง ( Action ) ค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 

หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จ 

                   4.  ความเป็นมืออาชีพ  ( Professional ) 

                             โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ  ดังนี้

                             -  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดผลกระทบกับทุกฝ่าย  เช่น การปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ  ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเกิดผลดีต่อ  ผู้เรียน  โรงเรียนและตนเอง

                             -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ  โดย ให้เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

                             -  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จ และผู้ให้การสนับสนุน โดย การมอบประกาศเกียรติคุณผลงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ  โดย นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จมาเผยแพร่แก่ดีเด่น การจัดแสดงผลงานครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ  การให้รางวัลและคำชื่นชมยินดี 

                             -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพื่อนครู  เป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนครูที่ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จได้มีการพัฒนางานสู่มืออาชีพ  เผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานของโรงเรียน

 

 

3.3    เหตุผลที่ปฏิบัติหรือดำเนินการ

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม

ภายในของสถานศึกษาและความต้องการชุมชน   ตามพันธกิจของสถานศึกษา  คือ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ประสานความร่วมมือกับชุมชนและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องพัฒนางานทั้ง 4  งาน  คือ  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ทำให้ต้องพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ให้ประสบผลสำเร็จ  จึงใช้วิธีการบริหารแบบ  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P”

4.  ผลการดำเนินงาน

                   ผลสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยเทคนิคการบริหาร  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต้องครบ 4 P”   ทำให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  และได้รับรางวัล  ดังนี้  คือ

          4.1  ผลงานด้านการบริหารวิชาการ  

                   -   มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

                   -   มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครูผู้สอน  ครบร้อยละ 

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,16:18   อ่าน 12158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เลขที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  Tel ๐๕๔-๖๔๕๑๔๗
นายทวี  มะทะ  ผู้ดูแลเว็บไซต์  thawimata@hotmail.com