ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 15.30 น. โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรร่วมกัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อให้นักเรียนได้รับสาระความรู้อันสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดยมี นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงบ่ายได้จัดให้นักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้เนื่องใน     วันวิสาขบูชา โดยนักเรียนรับชมวีดีทัศน์ประวัติวันวิสาขบูชา การเล่านิทานประกอบท่าทาง และการฝึกนั่งสมาธิประกอบท่าทางและเดินจงกรม ณ โรงเรียนวัดสุขกร
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,16:28   อ่าน 1297 ครั้ง