ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ขนาด ๑๒ x ๑๔ ม.
ประกาศ โรงเรียนวัดสุขกร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ขนาด ๑๒ x ๑๔ ม.
 
             โรงเรียนวัดสุขกรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ขนาด ๑๒ x ๑๔ ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)    ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 6 รายการ


         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องการเงินโรงเรียนวัดสุขกร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนวัดสุขกร ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๔-๖๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสมชาย พึ่งอิ่ม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นงลักษณ์ เหล่านิล)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นงลักษณ์ เหล่านิล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2557,08:46   อ่าน 8506 ครั้ง