กลุ่มบริหารทั่วไป

นายคมกฤช ทองนพคุณ
งานบริหารฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายวสันต์ บุญพงษ์
งานอาคารสถานที่

นายไกรศร รักสวน
งานอาคารสถานที่

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
งานรับนักเรียน สำมะโนนักเรียน

นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ
งานสารบรรณ งานธุรการ

นายธนวัฒน์ เสน่หา
งานอาคารสถานที่

นายนะเรศ พูลพันธ์
งานอาคารสถานที่