กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
สอนภาษาไทยชั้น ป.5 , ป.6 และ ม.1 - ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนวัฒน์ เสน่หา
สอนภาษาไทยชั้น ป.1 , ป.2 และ ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายไกรศร รักสวน
สอนภาษาไทยชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3