กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางราตรี พูลพันธ์
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนวัฒน์ เสน่หา
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายไกรศร รักสวน
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรศิริ กุดนอก
ครูคณิตศาสตร์ ป.4 - ม.3