กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ บุญพงษ์
สอนสังคมฯ ชั้น ป.4 - ม.3 และประวัติศาสตร์ ป.4 - ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางราตรี พูลพันธ์
สอนสังคมฯ และประวัติศาสตร์ชั้น ป.1 - ป.3

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
สอนประวัติศาสตร์ชั้น ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1