กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไกรศร รักสวน
สอนสุขศึกษา พลศึกษา ชั้น ป.1 - ป.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายวสันต์ บุญพงษ์
สอนสุขศึกษา พลศึกษา ชั้น ป.4 - ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
สอนสุขศึกษา ชั้น ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1