กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ บุญพงษ์
งานบริหารฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางราตรี พูลพันธ์
งานเลื่อนขั้น งานเวรยาม