กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางราตรี พูลพันธ์
งานบริหารฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
งานพัสดุ ครุภัณฑ์

นายคมกฤช ทองนพคุณ
งานบัญชี

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
งานบัญชี

นายธนวัฒน์ เสน่หา
งานพัสดุ