กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายไกรศร รักสวน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
งานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้