กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
สอนศิลปะชั้น ป.1 - ป.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายคมกฤช ทองนพคุณ
สอนศิลปะชั้น ป.4 - ป.6 และดนตรี ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1