กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคมกฤช ทองนพคุณ
สอนการงานฯ ชั้น ป.4 - ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางราตรี พูลพันธ์
สอนการงานฯ ชั้น ป.1 - ป.3

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
สอนการงานฯ ชั้น ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1