กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1 - ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวสันต์ บุญพงษ์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายคมกฤช ทองนพคุณ
สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1